Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Procedura aktualizacji Produkc…
 • RSS Feed

Last modified on 5/4/2011 6:37 PM by User.

Procedura aktualizacji Produkcji 1.0>2.0

 

Kroki przed instalacją
 1. Wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych wersji 1.0
 2. Wykonać pierwszy skrypt na bazie danych (usunięcie kluczy, tabeli Notification, zmiany w Item)
  1:
  2:
  3:
  4:
  5:
  6:
  7:
  8:
  9:
  10:
  11:
  12:
  13:
  14:
  15:
  16:
  17:
  18:
  19:
  20:
  21:
  22:
  23:
  24:
  25:
  26:
  
  DECLARE FK_cursor CURSOR
  FOR
  SELECT S.name, F.name, T.name
  FROM sys.foreign_keys F
  JOIN sys.tables T ON F.parent_object_id=T.object_id
  JOIN sys.schemas S ON S.schema_id=T.schema_id
  WHERE
  T.name in ('BOM', 'BOMItem', 'Item', 'Routing', 'WorkOrder', 'WorkorderItem', 'WorkorderIssue','WorkorderLabor', 'RoutingProcess', 'MRP', 'Norm', 'Schedule')
  OPEN FK_cursor
  DECLARE @shemaName sysname, @fkName sysname, @tableName sysname
  FETCH NEXT FROM FK_cursor INTO @shemaName, @fkName, @tableName
  WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
      BEGIN
      PRINT 'Dropping constraint ' + @fkName + ' on table ' + @shemaName + '.' + @tableName
      EXECUTE ('ALTER TABLE [' + @shemaName + '].[' + @tableName + '] DROP CONSTRAINT [' + @fkName + ']')
      FETCH NEXT FROM FK_cursor INTO @shemaName, @fkName, @tableName
  END;
  
  CLOSE FK_cursor;
  DEALLOCATE FK_cursor;
  
  
  DROP TABLE [dbo].[Notification] ;
  update Item set ShortName = (SELECT TW.kod FROM TW WHERE typ = 0 AND TW.id = Item.HMItemID), Name = (SELECT TW.nazwa FROM TW WHERE typ = 0 AND TW.id = Item.HMItemID)
  
  where Item.Status = 1 AND Item.Type < 4;

Kroki po instalacji v2

 1. Skonfigurować połączenie,  zainstalować moduły, zaimportować szablony okien z dysku do bazy.
 2. Wykonać skrypt na bazie 

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
update bomitem set workorderlineid = (select top 1 ID from workorderitem where Status = 1 and BOMID = bomitem.BOMID)

where bomItem.Status = 1;

 

update RoutingProcess set workorderlineid = (select top 1 ID from workorderitem where Status = 1 and RoutingID = RoutingProcess.RoutingID)

where RoutingProcess.Status = 1;